Radní posvětili záměr prodeje pozemků po bývalé sodovkárně

Radní posvětili záměr prodeje pozemků po bývalé sodovkárně
Foto Magistrát města Prostějova

Radní se na své schůzi zabývali možnostmi budoucího využití plochy po bývalé sodovkárně, v návaznosti na uspořádanou urbanistickou soutěž na dostavbu jižní části centra Prostějova. Plocha byla navržena k využití pro výstavbu polyfunkčního objektu s parkováním, a to formou prodeje pozemků soukromému investorovi.

Rada města Prostějova proto vyhlásila záměr prodeje dotčených pozemků. Jaké podmínky si město stanovilo, v hrubých rysech okomentovala 1. náměstkyně primátora pro nakládání s majetkem města Milada Sokolová: „Kupující se ve smlouvě zaváže, že ve lhůtě do pěti let ode dne uzavření kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu a další v záměru stanovené podmínky. V rámci jeho stavby vznikne nad právními předpisy stanovenému povinnému počtu parkovacích míst ještě dalších sto padesát nových trvalých parkovacích míst, která budou po dobu 10 let od kolaudace stavby vyčleněna pro veřejné parkování s regulovanou cenou parkovného. Kupní cena bude minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) navýšená o daň z přidané hodnoty, a splatná před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, uhradí kupující. Při realizaci je pochopitelně nutné dodržet podmínky územního plánu, v úplném znění V. změny. Zájemci o prodej musí složit kauci ve výši 2 miliony korun.“ (red)

Komentáře

Jižní část centra města těžký Balkán

Poslat nový komentář